Category Archives: แขวงบางไผ่

แขวงบางไผ่

แขวงบางไผ่ is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search  by the focus keyword in category.

แขวงบางไผ่ เป็นแขวงหนึ่งใน 4 แขวงของเขตบางแค

เขตบางแค เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสานแหล่งที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดีทางฝั่งธนบุรี ปัจจุบันเขตบางแคเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ในกรุงเทพมหานครรองจากเขตคลองสามวา[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของฝั่งธนบุรี มีอาณาบริเวณติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตทวีวัฒนาและเขตตลิ่งชัน มีคลองทวีวัฒนา และคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ มีคลองลัดตาเหนียว คลองบางไผ่ คลองครูเสงี่ยม คลองบางแวก และคลองพระยาราชมนตรีเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางบอน มีคลองบางโคลัดเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตหนองแขม มีแนวขอบทางถนนบางบอน 3 ซอยเพชรเกษม 69 (อินทาปัจ) และคลองทวีวัฒนาเป็นเส้นแบ่งเขต

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

“บางแค” มาจากคำว่า “บาง” หมายถึงทางน้ำเล็ก ๆ หรือทางน้ำที่ไหลขึ้นลงตามระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือทะเล และยังหมายถึงหมู่บ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน ส่วนคำว่า “แค” นั้น ในสมัยก่อนอาจมีชาวบ้านชาวสวนปลูกต้นแคไว้เป็นจำนวนมาก หรืออาจเป็นเพราะว่าในอดีตมีต้นแคขึ้นอยู่ทั่วไปในท้องที่นี้ จึงเป็นที่มาของชื่อ ปัจจุบันสำนักงานเขตบางแคจึงได้มีนโยบายปลูกต้นแคตามโครงการสร้างเอกลักษณ์เมืองด้วย

ประวัติ[แก้]

เขตบางแคในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี มีชื่อว่า ตำบลหลักหนึ่ง ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น ตำบลบางแค[2] ตามชื่อคลองสายหนึ่งที่ไหลผ่านพื้นที่และหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมคลองนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ยุบอำเภอหนองแขมมาขึ้นกับอำเภอภาษีเจริญ[3] แต่ในช่วงแรกตำบลบางแคยังคงเป็นท้องที่ปกครองของกิ่งอำเภอหนองแขมอยู่ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2473 ทางการจึงโอนตำบลนี้มาขึ้นกับอำเภอภาษีเจริญโดยตรง เนื่องจากอยู่ใกล้กันและติดต่อกันได้สะดวกกว่า[4]

เมื่อมีผู้คนย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2498 กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งสุขาภิบาลบางแคขึ้น ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางแค บางหว้า และบางด้วน เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่น[5] และขยายเขตออกไปในปี พ.ศ. 2501[6] และ พ.ศ. 2513[7]

จนกระทั่งมีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีในปี พ.ศ. 2514[8] และเปลี่ยนรูปแบบเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515[9] โดยให้ยุบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล รวมทั้งเปลี่ยนคำเรียกเขตการปกครองใหม่ ตำบลบางแคจึงเปลี่ยนฐานะเป็น แขวงบางแค ขึ้นกับเขตภาษีเจริญ ต่อมาพื้นที่ทางทิศตะวันตกของเขตภาษีเจริญมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่น ในปี พ.ศ. 2538 กรุงเทพมหานครจึงได้ตั้งสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 ขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในแขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ และแขวงบางไผ่[10]

ในที่สุดจึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งพื้นที่ในความดูแลของสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 รวมกับพื้นที่แขวงหลักสองของสำนักงานเขตหนองแขมมาจัดตั้งเป็น เขตบางแค เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และในวันที่ 7 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงแนวเขตและพื้นที่แขวงทั้งสี่ของเขตบางแคใหม่ เพื่อความชัดเจนและประโยชน์ในด้านการปกครอง การบริหาร และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประกาศทั้ง 2 ฉบับเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันคือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541[11][12]

และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงทั้งสี่ในเขตบางแคใหม่ เพื่อความสะดวกและความชัดเจนแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยประกาศฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552[13]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 แขวง คือ

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
บางแค Bang Khae
7.250
39,094
25,190
5,392.27
บางแคเหนือ Bang Khae Nuea
13.203
60,306
28,113
4,567.59
บางไผ่ Bang Phai
14.753
40,277
14,212
2,730.08
หลักสอง Lak Song
9.250
53,638
24,250
5,798.70
ทั้งหมด
44.456
193,315
91,765
4,348.45

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่เขตบางแค ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

สถานที่ราชการ[แก้]

  • สำนักงานเขตบางแค

ปี 2538 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครตั้งสำนักงานเขตภาษีเจริญสาขา 1 ขึ้น โดยใช้ที่ทำการเดียวกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ ให้บริการเฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่แขวงบางไผ่ แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ และปี พ.ศ. 2539 ได้ย้ายที่ทำการมาเช่าตึกแถว 4 ชั้น จำนวน 4 คูหา บนถนนกาญจนาภิเษกเป็นที่ทำการจนกระทั่ง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตหนองแขมเฉพาะแขวงหลักสอง มารวมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 และตั้งเป็นสำนักงานเขตบางแค แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 แขวง ประกอบด้วย แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ แขวงหลักสอง ซึ่งทางสำนักงานเขตยังคงเช่าตึกแถวดังกล่าวเรื่อยมาจนกระทั่ง นางบาง กลีบบัวได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน 4 ไร่ ให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการสำนักงานเขตบางแค เริ่มก่อสร้างอาคารเดือน มีนาคม 2547 ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2547 โดย สำนักงานเขตได้ดำเนินการย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในอาคารใหม่เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2547 และได้มีพิธีเปิดอาคารสำนักงานเขตบางแคและศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548

  • สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงานเขตอำนาจรับผิดชอบ และเขตปกครองพื้นที่การปกครองของหน่วยงานราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ 20) พ . ศ .2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 17 ง . วันที่ 13 มิถุนายน 2539 เริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2539 เป็นต้นมา สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม ตั้งอยู่ เลขที่ 50 หมู่ 1 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ริมคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ใกล้วัดม่วง ซอยเพชรเกษม 63

  • สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ .2473 ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ เสาปูน ยกพื้นสูง เป็นทรงปั้นหยา ตั้งอยู่ริมคลองขุดภาษีเจริญฝั่งทิศเหนือ ตรงระยะที่ 2 ตรงข้ามวัดม่วง ปลูกอยู่ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน 3712 โฉนดที่ดินที่ 3881 ที่ดินเลขที่ 67 ระวาง 4 ต.7 ฎ.หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอหนองแขม (สมัยก่อน) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 420 ตารางวา มีสารวัตรเป็นหัวหน้าปกครองขึ้นตรงต่อ กองกำกับการ ตำรวจนครบาล 12 ขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2517 พ.ต.อ.ไพทูรย์ สุวรรณวิเชียร ผกก.น.12 ในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่า ปริมาณงานและกิจการต่าง ๆ ของ สน.มีเพิ่มมากขึ้น เมื่อได้รับ การยกฐานะขึ้นแล้ว ปรากฏว่าสถานที่ทำงาน คับแคบขึ้นอีก เนื่องจากมีกำลังตำรวจเพิ่มขึ้น และนอกจากนี้ ได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่ตั้ง ตัวอาคารเดิมอยู่ ริมคลองและอยู่ห่างจากถนน เพชรเกษมประมาณ 2 กม . เป็นสถานที่คับแคบไม่สามารถขยายให้กว้างได้ ทำให้การบริการประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร พ.ต.อ.ไพทูรย์ สุวรรณวิเชียร ผกก.น.12 จึงได้เสนอความต้องการและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อขอใช้ที่ร่วมกับศูนย์บรรเทา สาธารณภัยธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2517 ต่อมาได้รับงบประมาณให้จัดสร้าง สถานที่ทำการใหม่ ในซอยเพชรเกษม 98 ในที่ดินซึ่งได้รับบริจาคและได้สร้างเสร็จในปี 2529 จึงได้ย้ายสถานที่ทำการจากศูนย์บรรเทา สาธารณภัยธนบุรีมา อยู่ที่อาคาร สร้างใหม่ในซอยเพชรเกษม 98 เลขที่ 164/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2529 จนถึงปัจจุบัน ปริมาณงานได้ เพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งพื้นที่ รับผิดชอบของ สน.หลักสอง แบ่งเป็น สน.เพชรเกษม ตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคม 2539 สน.หลักสอง โดยรับผิดชอบเขตพื้นที่ 19.24 ตร.กม. โดยมีเขตพื้นที่ทิศเหนือด้านติดต่อ สน . บางเสาธงและ สน . ศาลาแดง ทิศตะวันตกติดต่อ สน . หนองค้างพลู ทิศใต้ติดต่อ สน . เพชรเกษม ทิศตะวันออกติดต่อ สน.ภาษีเจริญ

  • สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

พ.ศ. 2478 ร.ต.ต.ขุนวิจารณ์ กิจชอบ หัวหน้ากิ่งสถานีได้ขออนุมัติกรมตำรวจซื้อที่ดินจากผู้ใหญ่ยิ่ง รอดทอง บริเวณหมู่ที่ 6 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร สร้างตัวอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวและบ้านพักเป็น ห้องแถวเรือนไม้ 2 หลัง จำนวน 14 ห้อง บนเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน พ.ศ. 2520 มีราชกิจจานุเบกษาให้ตั้งเป็นสถานีตำรวจชื่อ “สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง”แยกจากสถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง และยกระดับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานีเป็น ระดับสารวัตร พ.ศ. 2537 ได้รับการยกระดับหัวหน้าสถานีจากสารวัตรเป็นรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี มีสารวัตรป้องกันปราบปราม สารวัตรสอบสวนและ สารวัตรธุรการ พ.ศ. 2545 ได้รับการยกระดับสถานีจาก รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี เป็น ผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี สถานที่ตั้ง ปัจจุบัน สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 128 ซอยบางแวก 158 ถนนทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ขึ้นกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีพื้นที่รับผิดชอบ 26 ตารางกิโลเมตร

วัด[

Call Now Button