Category Archives: จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม   is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by the focus keyword in category.

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองในสมัยทวารวดี โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นจำนวนมาก

ประวัติ[แก้]

นครปฐม เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสำคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้น นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ำ และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ “เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยให้ชื่อว่า “พระปฐมเจดีย์” ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น[3]

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านเมือง นครปฐม ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นครั้งสมัยโบราณครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือป่า โดยโปรดฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้ง สร้างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจนสร้าง พระร่วงโรจนฤทธิ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น “นครปฐม”

ภูมิศาสตร์[แก้]

จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยหน่วยงานบางแห่ง เช่น คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดให้จังหวัดนครปฐมอยู่ภาคตะวันตก จังหวัดนี้ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 พิลิปดา เส้นลองจิจูดที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 พิลิปดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร

จังหวัดที่ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม วนตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

การเมืองการปกครอง[แก้]

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

แผนที่อำเภอในจังหวัดนครปฐม

การปกครองส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบด้วย 106 ตำบล และ 930 หมู่บ้าน โดยอำเภอต่าง ๆ มีดังนี้

  1. อำเภอเมืองนครปฐม
  2. อำเภอกำแพงแสน
  3. อำเภอนครชัยศรี
  4. อำเภอดอนตูม
  5. อำเภอบางเลน
  6. อำเภอสามพราน
  7. อำเภอพุทธมณฑล
ลำดับ อำเภอ ประชากร
(พ.ศ. 2560)
1 อำเภอเมืองนครปฐม 280,695
2 อำเภอกำแพงแสน 129,548
3 อำเภอนครชัยศรี 111,475
4 อำเภอดอนตูม 48,788
5 อำเภอบางเลน 93,862
6 อำเภอสามพราน 211,223
7 อำเภอพุทธมณฑล 41,462
รวม 917,053

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 117 แห่ง แบ่งตามประเภทและอำนาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 5 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 92 แห่ง[4]

เขตเทศบาลในจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดนครปฐม
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2561
(คน)[5]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1   เทศบาลนครนครปฐม 19.85 2542 เมืองนครปฐม 1 8 9 75,955
เทศบาลเมือง
2 (1)   เทศบาลเมืองสามพราน 8.15 2551[6] สามพราน 4 4 17,622
3 (2)   เทศบาลเมืองไร่ขิง 25.40 2551[7] สามพราน 1 1 32,094
4 (3)   เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 10.90 2551[8] สามพราน 1 1 27,080
5 (4)   เทศบาลเมืองนครปฐม 22.20 2556[9] เมืองนครปฐม 1 1 13,766
6 (5)   เทศบาลเมืองสามควายเผือก 14.72 2562[10] เมืองนครปฐม 1 1 10,837
เทศบาลตำบล
7 (1)   เทศบาลตำบลดอนยายหอม 4.64 2542 เมืองนครปฐม 1 1 6,526
8 (2)   เทศบาลตำบลธรรมศาลา 3.64 2542 เมืองนครปฐม 1 1 7,153
9 (3)   เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ 14.80 2542 เมืองนครปฐม 1 1 10,844
10 (4)   เทศบาลตำบลกำแพงแสน 2542 กำแพงแสน 2 2 7,041
11 (5)   เทศบาลตำบลนครชัยศรี 4.54 2542 นครชัยศรี 5 5 8,261
12 (6)   เทศบาลตำบลห้วยพลู 2542 นครชัยศรี 1 1 2,196
13 (7)   เทศบาลตำบลสามง่าม 2542 ดอนตูม 2 2 13,929
14 (8)   เทศบาลตำบลบางเลน 16.14 2542 บางเลน 2 2 8,383
15 (9)   เทศบาลตำบลบางหลวง 2542 บางเลน 1 1 2,167
16 (10)   เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม 6.08 2542 บางเลน 1 1 2,209
17 (11)   เทศบาลตำบลลำพญา 4.00 2542 บางเลน 1 1 1,961
18 (12)   เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ 12.00 2542 สามพราน 1 1 2 23,988
19 (13)   เทศบาลตำบลศาลายา 13.50 2542 พุทธมณฑล 1 1 11,071
20 (14)   เทศบาลตำบลคลองโยง 31.63 2550 พุทธมณฑล 1 1 10,306
21 (15)   เทศบาลตำบลบางกระทึก 12.85 2551 สามพราน 1 1 12,619
22 (16)   เทศบาลตำบลมาบแค 20.15 2555 เมืองนครปฐม 1 1 8,591
23 (17)   เทศบาลตำบลบ่อพลับ 4.90 2555 เมืองนครปฐม 1 1 9,331
24 (18)   เทศบาลตำบลขุนแก้ว 10.80 2556 นครชัยศรี 1 1 7,880

หลังคา แซนวิช พียู สีครีม ท้องขาว

หลังคา แซนวิช พียู สีครีม ท้องขาว หลังคา แซนวิช พียู สีครีม ท้องขาว (PU Sandwiches Roof) สามารถป้องกันความร้อนจากแดดจ้าได้สูงถึง 99% ทำให้บ้านเงียบสนิท ยามฝนตกหนัก และเย็นสบาย ไม่ร้อน ยามแดดจ้า ประหยัดค่าไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ขบวนการผลิตหลังคาเเซนวิช พียู โฟม (PU Sandwiches) โดยการนำแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่รีดลอนแล้ว มาหงายท้องแผ่นขึ้นแล้วเลื่อนผ่านเครื่องฉีดพ่นพียูโฟม (PU Foam) ลงใต้ท้องแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่หงายขึ้นมารับ จากนั้นก็นำแผ่นเมทัลชีทลอนฝ้ามาปิดประกบฉนวนพียูโฟม ที่ใต้ท้องแผ่นอีกที ในขณะที่วางแผ่นให้หงายขึ้นรองรับพียูโฟมเหลว กระบวนการในข้อ 1 และข้อ 2 นี้ทำในห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้เนื้อพียูโฟมเกาะติดแน่นทั้งแผ่นเมทัลชีทที่ประกบด้านบนและด้านล่าง จึงได้แผ่นหลังคาเมทัลชีทแซนวิช ประกบสองด้านของฉนวนพียูโฟม (PU Foam Sandwiches) ที่เป็นแผ่นสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน สามารถนำหลังคาเเซนวิช (PU Sandwiches) ที่บุฉนวนและประกบด้วยแผ่นเมทัลชีทลอนฝ้ามาใต้แผ่นแล้วนี้ ขึ้นไปมุงบนหลังคาได้ไปพร้อมกันในครั้งเดียว โดยแผ่นฝ้าที่ประกบใต้ท้องแผ่นจะทำหน้าที่เป็นฝ้าเพดานไปในตัว   หลังคาเเซนวิช […]

แพนเนล พียู โฟม สีขาวเผือก

แพนเนล พียู โฟม สีขาวเผือก แพนเนล พียู โฟม สีขาวเผือก เป็นแผ่นเมทัลชีทผิวเรียบด้านใช้งานโดยมีฉนวนพียูโฟม (PU Foam) หนา  18 มิล. อยู่ตรงกลาง อีกด้านหนึ่งเป็นแผ่นอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil) มีลักษณะดังนี้ คือ แผ่นเมทัลชีท (Metal Sheet) ผิวเรียบทั้งแผ่น หรือ รีดเป็นร่องตื้นๆทำเป็นลายของแผ่นให้เลือกได้ 5 แบบ โดยมีฉนวนพียูโฟม (PU Foam) หนา 18 มิล. บุใต้ท้องแผ่น อีกด้านหนึ่งของพียูโฟมเป็น แผ่นอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminu m Foil) หรือ อีกด้านหนึ่งของพียูโฟมเป็น วัสดุหลักเมทัลชีทลอนผนัง 5 แบบ เรียกว่า แซนวิช เพนเนล พียูโฟม แพนเนลพียู (Panel PU Foam) […]

แพนเนล พียู โฟม สีน้ำตาลทราย

แพนเนล พียู โฟม สีน้ำตาลทราย แพนเนล พียู โฟม สีน้ำตาลทราย เป็นแผ่นเมทัลชีทผิวเรียบด้านใช้งานโดยมีฉนวนพียูโฟม (PU Foam) หนา  18 มิล. อยู่ตรงกลาง อีกด้านหนึ่งเป็นแผ่นอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil) มีลักษณะดังนี้ คือ แผ่นเมทัลชีท (Metal Sheet) ผิวเรียบทั้งแผ่น หรือ รีดเป็นร่องตื้นๆทำเป็นลายของแผ่นให้เลือกได้ 5 แบบ โดยมีฉนวนพียูโฟม (PU Foam) หนา 18 มิล. บุใต้ท้องแผ่น อีกด้านหนึ่งของพียูโฟมเป็น แผ่นอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminu m Foil) หรือ อีกด้านหนึ่งของพียูโฟมเป็น วัสดุหลักเมทัลชีทลอนผนัง 5 แบบ เรียกว่า แซนวิช เพนเนล พียูโฟม แพนเนลพียู (Panel PU Foam) […]

หลังคาโปร่งแสง สีใส 4.20 เมตร

หลังคาโปร่งแสง สีใส 4.20 เมตร หลังคาโปร่งแสง สีใส 4.20 เมตร พื้นผิวมีความโปร่งใส  ให้แสงอาทิตย์ทะลุผ่าน ทำให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ดังธรรมใชาติ จึงเหมาะสำหรับทำโรงเพาะชำ ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านแสงสว่าง เหนียวแน่นทนทาน ไม่แตกง่าย เนื่องจากมีความยืดหยุ่น แข็งแรงกว่าไฟเบอร์กลาส (ใยแก้ว) น้ำหนักเบา สีไม่ซีดไม่ลอก  ติดตั้งง่าย สะดวกและรวดเร็ว คงทนต่อสภาวะภูมิอากาศโดยทั่วไป แผ่นโปร่งแสง – สีใส ทำมาจากแผ่นใสโพลีลูมิน่า มาขึ้นรูปเป็นลอนเมทัลชีท มาตรฐาน 760 หนา1.5 มิล สามารถให้แสงสว่างจากธรรมชาติสู่ภายในตัวอาคารได้อย่างเหมาะสม มีระดับการกระจายแสงสว่างที่เหมาะสม มีรูปลอนมาตรฐาน หลังคาแผ่นใสโพลีลูมิน่า ลอน 760  หนา1.5 มิล สีใส คุณลักษณะและประโยชน์การใช้งาน – ให้ความสว่างช่วยกระจายแสงจากธรรมชาติให้เข้ามาในอาคารโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน – มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย – ทนทานต่อสภาพทุกอากาศ Polyester resin เรซินโพลีเอสเตอร์ จากวิกิพีเดียสารานุกรมฟรี […]

หลังคาโปร่งแสง ขาวขุ่น 2.20 เมตร

หลังคาโปร่งแสง ขาวขุ่น 2.20 เมตร หลังคาโปร่งแสง ขาวขุ่น 2.20 เมตร มีคุณสมบัติ พื้นผิวมีความโปร่งใส ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านแสงสว่าง เหนียวแน่นทนทาน ไม่แตกง่าย เนื่องจากมีความยืดหยุ่น แข็งแรงกว่าไฟเบอร์กลาส (ใยแก้ว) น้ำหนักเบา สีไม่ซีดไม่ลอก มีสีสันให้เลือกหลากหลาย ติดตั้งง่าย สะดวกและรวดเร็ว คงทนต่อสภาวะภูมิอากาศโดยทั่วไป แผ่นโปร่งแสง – ขาวขุ่น ทำมาจากแผ่นใสโพลีลูมิน่า มาขึ้นรูปเป็นลอนเมทัลชีท มาตรฐาน 760 หนา1.5 มิล สามารถให้แสงสว่างจากธรรมชาติสู่ภายในตัวอาคารได้อย่างเหมาะสม มีระดับการกระจายแสงสว่างที่เหมาะสม มีรูปลอนมาตรฐาน หลังคาแผ่นใสโพลีลูมิน่า ลอน 760  หนา1.5 มิล สีใส คุณลักษณะและประโยชน์การใช้งาน – ให้ความสว่างช่วยกระจายแสงจากธรรมชาติให้เข้ามาในอาคารโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน – มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย – ทนทานต่อสภาพทุกอากาศ Polyester resin เรซินโพลีเอสเตอร์ จากวิกิพีเดียสารานุกรมฟรี เรซินสังเคราะห์  มี  ไม่อิ่มตัว เรซินสังเคราะห์  ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของ  dibasic  กรดอินทรีย์  และ  แอลกอฮอล์ polyhydric แอนไฮไดรด์ […]

ลูกหมุนระบายอากาศ 14 นิ้ว พร้อมฐาน

ลูกหมุนระบายอากาศ 14 นิ้ว พร้อมฐาน ลูกหมุนระบายอากาศ 14 นิ้ว พร้อมฐาน หน้าที่หลักๆ คือดูดอากาศภายในบ้านออก เพื่อให้อากาศในบ้านเกิดการถ่ายเท ทำให้เราได้อากาศที่สดชื่นและดึงอากาศร้อน..ความชื้น..ออกจากตัวบ้านได้ ข้อควรคำนึงก่อนติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ ก่อนอื่นควรรู้การทำงานเบื้องต้นของลูกหมุนระบายอากาศ ซึ่งการทำงานของอุปกรณ์ระบายชนิดนี้สามารถใช้หลักการได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 การทำงานโดยอาศัยกระแสลมเย็นพัดเข้าสู่อาคาร ตามกฏธรรมชาติอากาศเย็นจะมีน้ำหนักมากกว่าอากาศร้อน ดังนั้นเมื่ออากาศเย็นเข้าสู่อาคาร อากาศร้อนจะถูกดันให้สูงขึ้นเพื่อให้ออกสู่ภายนอก โดยผ่านลูกหมุนระบายอากาศ วิธีที่ 2 ใช้ลมภายนอกอาคารเป็นตัวช่วยในการหมุน เมื่อมีลมแรงมากพอถึงจะสามารถทำให้ลูกหมุนระบายอากาศทำงานได้ ในขณะที่ลูกหมุนทำงานก็จะดูดอากาศร้อนภายในอาคารออกมาด้วย ดังนั้นเพื่อให้ลูกหมุนระบายอากาศทำงานได้ดีควรติดตั้งกับอาคารสูงหรือไม่มีสิ่งกีดขวางกระแสลมที่ปะทะกับลูกหมุน ลูกหมุนระบายอากาศ (Air Ventilator) ระบบการทำงานของพัดลมระบายอากาศอาศัยแรงลมธรรมชาติ จึงทำให้ถ่ายเทอากาศที่ร้อนอบอ้าวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าทำให้อากาศเย็นสบายและสดชื่นยิ่งขึ้น พัดลมฟักทอง หรือลูกหมุนระบายอากาศ เอาไว้ทำอะไรและมันใช้ดีจริงหรือ? ตามต่อกันเลย คุณลูกค้า คงจะเคยเห็น #ลูกหมุนระบายอากาศ แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร เรียกผิดเรียกถูกไปบ้างบางคนก็เรียกว่า #พัดลมฟักทอง ซึ่งช่างเข้าจะเรียกมันว่า #ลูกหมุนระบายอากาศ (Air Ventilator) แล้วมันมีข้อดีอย่างไร ทำหน้าที่อย่างไร แอดมิน จะพาไปทำความรู้จักกันอย่างลงลึก ซึ่งลูกค้า ที่มีบ้านหลังใหญ่  […]

ลูกหมุนระบายอากาศ 22 นิ้ว พร้อมฐาน

ลูกหมุนระบายอากาศ 22 นิ้ว พร้อมฐาน ลูกหมุนระบายอากาศ 22 นิ้ว พร้อมฐาน หน้าที่หลักๆ คือดูดอากาศภายในบ้านออก เพื่อให้อากาศในบ้านเกิดการถ่ายเท ทำให้เราได้อากาศที่สดชื่นและดึงอากาศร้อน..ความชื้น..ออกจากตัวบ้านได้ ข้อควรคำนึงก่อนติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ ก่อนอื่นควรรู้การทำงานเบื้องต้นของลูกหมุนระบายอากาศ ซึ่งการทำงานของอุปกรณ์ระบายชนิดนี้สามารถใช้หลักการได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 การทำงานโดยอาศัยกระแสลมเย็นพัดเข้าสู่อาคาร ตามกฏธรรมชาติอากาศเย็นจะมีน้ำหนักมากกว่าอากาศร้อน ดังนั้นเมื่ออากาศเย็นเข้าสู่อาคาร อากาศร้อนจะถูกดันให้สูงขึ้นเพื่อให้ออกสู่ภายนอก โดยผ่านลูกหมุนระบายอากาศ วิธีที่ 2 ใช้ลมภายนอกอาคารเป็นตัวช่วยในการหมุน เมื่อมีลมแรงมากพอถึงจะสามารถทำให้ลูกหมุนระบายอากาศทำงานได้ ในขณะที่ลูกหมุนทำงานก็จะดูดอากาศร้อนภายในอาคารออกมาด้วย ดังนั้นเพื่อให้ลูกหมุนระบายอากาศทำงานได้ดีควรติดตั้งกับอาคารสูงหรือไม่มีสิ่งกีดขวางกระแสลมที่ปะทะกับลูกหมุน ลูกหมุนระบายอากาศ (Air Ventilator) ระบบการทำงานของพัดลมระบายอากาศอาศัยแรงลมธรรมชาติ จึงทำให้ถ่ายเทอากาศที่ร้อนอบอ้าวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าทำให้อากาศเย็นสบายและสดชื่นยิ่งขึ้น พัดลมฟักทอง หรือลูกหมุนระบายอากาศ เอาไว้ทำอะไรและมันใช้ดีจริงหรือ? ตามต่อกันเลย คุณลูกค้า คงจะเคยเห็น #ลูกหมุนระบายอากาศ แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร เรียกผิดเรียกถูกไปบ้างบางคนก็เรียกว่า #พัดลมฟักทอง ซึ่งช่างเข้าจะเรียกมันว่า #ลูกหมุนระบายอากาศ (Air Ventilator) แล้วมันมีข้อดีอย่างไร ทำหน้าที่อย่างไร แอดมิน จะพาไปทำความรู้จักกันอย่างลงลึก ซึ่งลูกค้า ที่มีบ้านหลังใหญ่  […]

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 สีอะลูซิงค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 สีอะลูซิงค์ หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 สีอะลูซิงค์ ลักษณะของแผ่น บริเวณขอบของสันลอน จะมีรอยหยักเข้า เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการซ้อนทับ และเพิ่มความแข็งแรงของสันลอน หลังจากรีดขึ้นลอนแล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นแผ่นหลังคา , แผ่นผนังเหล็ก, กันสาด, รั้ว หลังคาเมทัลชีท สีอลูซิงค์ มี 7 ความหนา อาทิ 0.20, 0.23, 0.28, 0.30, 0.35, 0.40 และ 0.47   แผ่น หลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet) หรือแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนอลูซิงค์ (Corrugated Metal Sheet) นี้สามารถนำมาใช้เป็นแผ่นหลังคา , แผ่นผนังเหล็ก, กันสาด, รั้ว  แผ่นหลังคาเมทัลชีท จึงเป็นทางเลือกใหม่ ใช้แทน วัสดุมุงหลังคาอื่นๆ เป็นต้นว่า แผ่นสังกะสี(Zinc) แผ่นโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate) และ แผ่นกระเบื้องหลังคาแบบเดิม ๆ (Ceramic Roof […]

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 สีอะลูซิงค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 สีอะลูซิงค์ หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 สีอะลูซิงค์ ลักษณะของแผ่น บริเวณขอบของสันลอน จะมีรอยหยักเข้า เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการซ้อนทับ และเพิ่มความแข็งแรงของสันลอน หลังจากรีดขึ้นลอนแล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นแผ่นหลังคา , แผ่นผนังเหล็ก, กันสาด, รั้ว หลังคาเมทัลชีท สีอลูซิงค์ มี 7 ความหนา อาทิ 0.20, 0.23, 0.28, 0.30, 0.35, 0.40 และ 0.47   แผ่น หลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet) หรือแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนอลูซิงค์ (Corrugated Metal Sheet) นี้สามารถนำมาใช้เป็นแผ่นหลังคา , แผ่นผนังเหล็ก, กันสาด, รั้ว  แผ่นหลังคาเมทัลชีท จึงเป็นทางเลือกใหม่ ใช้แทน วัสดุมุงหลังคาอื่นๆ เป็นต้นว่า แผ่นสังกะสี(Zinc) แผ่นโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate) และ แผ่นกระเบื้องหลังคาแบบเดิม ๆ (Ceramic Roof […]

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.23 สีอะลูซิงค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.23 สีอะลูซิงค์ หลังคาเมทัลชีท หนา 0.23 สีอะลูซิงค์ ลักษณะของแผ่น บริเวณขอบของสันลอน จะมีรอยหยักเข้า เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการซ้อนทับ และเพิ่มความแข็งแรงของสันลอน หลังจากรีดขึ้นลอนแล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นแผ่นหลังคา , แผ่นผนังเหล็ก, กันสาด, รั้ว หลังคาเมทัลชีท สีอลูซิงค์ มี 7 ความหนา อาทิ 0.20, 0.23, 0.28, 0.30, 0.35, 0.40 และ 0.47   แผ่น หลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet) หรือแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนอลูซิงค์ (Corrugated Metal Sheet) นี้สามารถนำมาใช้เป็นแผ่นหลังคา , แผ่นผนังเหล็ก, กันสาด, รั้ว  แผ่นหลังคาเมทัลชีท จึงเป็นทางเลือกใหม่ ใช้แทน วัสดุมุงหลังคาอื่นๆ เป็นต้นว่า แผ่นสังกะสี(Zinc) แผ่นโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate) และ แผ่นกระเบื้องหลังคาแบบเดิม ๆ (Ceramic Roof […]

Call Now Button