Category Archives: คลองสวน

คลองสวน

คลองสวน  is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google pagesearch by focus keyword name in category.

คลองสวน เป็นถนนสายหลักของ อำเภอพระสมุทรเจดีย์

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ชื่อของอำเภอนี้ได้มาจากพระสมุทรเจดีย์ (พระเจดีย์กลางน้ำ) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2370

บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาของอำเภอนี้ เป็นที่ตั้งของป้อมพระจุลจอมเกล้า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2436 และได้ใช้เป็นที่มั่นในการรบกับเรือรบฝรั่งเศสในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (ในปีเดียวกัน) นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียง ทางกองทัพเรือยังได้นำเรือรบหลวงแม่กลองซึ่งอนุรักษ์ไว้มาจัดแสดงด้วย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด

ประวัติศาสตร์[แก้]

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลปากคลองบางปลากด แยกออกจากตำบลในคลองบางปลากด[1]
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2522 ตั้งตำบลบ้านคลองสวน แยกออกจากตำบลนาเกลือ[2]
 • วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2527 แยกพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลนาเกลือ และตำบลบ้านคลองสวน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ขึ้นกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ[3]
 • วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการเป็น อำเภอพระสมุทรเจดีย์[4]
 • วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า ในท้องที่บางส่วนของตำบลแหลมฟ้าผ่า และตำบลในคลองบางปลากด[5] และจัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ ในท้องที่ของตำบลปากคลองบางปลากด[6]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ และสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า เป็นเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ และเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ตามลำดับ

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพระสมุทรเจดีย์แบ่งการปกครองออกเป็น ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 42 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาเกลือ (Na Kluea) 8 หมู่บ้าน
2. บ้านคลองสวน (Ban Khlong Suan) 4 หมู่บ้าน
3. แหลมฟ้าผ่า (Laem Fa Pha) 13 หมู่บ้าน
4. ปากคลองบางปลากด (Pak Klong Bang Pla Kot) 4 หมู่บ้าน
5. ในคลองบางปลากด (Nai Khlong Bang Pla Kot) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแหลมฟ้าผ่าและตำบลในคลองบางปลากด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเกลือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า (นอกเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในคลองบางปลากด (นอกเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า)

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมทางบก ได้แก่ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนประชาอุทิศ ถนนเลียบคลองสรรพสามิต ถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือ ส่วนการคมนาคมทางน้ำ ได้แก่ คลองสรรพสามิต คลองบางปลากด คลองสวน คลองขุนราชพินิจใจ แม่น้ำเจ้าพระยา

Call Now Button